Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Peter Peters benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatie van Klassieke Muziek aan de Universiteit Maastricht

<English below>

Peter Peters benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatie van Klassieke Muziek aan de Universiteit Maastricht

Peter Peters is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatie van Klassieke Muziek aan de Universiteit Maastricht. Peters zal leiding geven aan het nieuwe Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM). Het MCICM is op initiatief van Stefan Rosu, intendant en bestuurder van philharmonie zuidnederland, opgezet als een interdisciplinair onderzoekscentrum dat vernieuwingen in de klassieke muzieksector wil ondersteunen.

Onderzoeksomgeving
Peters was in de afgelopen jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe centrum. Het initiatief waarin de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en philharmonie zuidnederland samenwerken, wordt gefinancierd door de drie organisaties en financieel gesteund door de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Het wetenschappelijk en praktijkgericht artistiek onderzoek van het MCICM zal worden ingebed in de drie deelnemende organisaties. Peters: “De philharmonie zuidnederland vervult in de samenwerking tussen MCICM en orkest een functie die vergelijkbaar is met die van een academisch ziekenhuis in de context van medisch onderzoek. Door hierbij de musici en kunstenaars van morgen te betrekken ontstaat een onderzoeksomgeving waar alle deelnemende instellingen belang bij hebben.”

Peter Peters
Peters (Amsterdam, 1960) heeft zich gespecialiseerd in de combinatie van academisch en praktijkgebaseerd onderzoek in de kunsten. Hij studeerde sociologie en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie werkte Peters als klassieke muziekjournalist voor onder meer NRC Handelsblad en was hij hoofdredacteur van Mens en Melodie. In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over reizen in de technologische cultuur. Van 2007 tot 2013 was hij naast zijn functie als universitair docent aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschap van de UM lector bij het kunstvakonderwijs van Zuyd Hogeschool. Hij publiceerde onder meer Klankwerelden. De twintigste eeuw van Reinbert de Leeuw en, samen met Maaike Meijer en Jac van de Boogard, Rieu. Maestro zonder grenzen. Peters leidt momenteel het NWO-Smart Culture project ‘Artful Participation. Doing Artistic Research with Symphonic Music audiences’.

Peters ziet het MCICM als een kans om de vele vernieuwende initiatieven in de klassieke muziek te ondersteunen: “Deze structurele samenwerking tussen academici, praktijkgericht artistiek onderzoekers, kunstvakstudenten en orkest- en amateurmusici rond een en dezelfde problematiek is uniek in de wereld.”

Muzikaal burgerschap
Ruth Benschop (als lector aan de Faculteit van de Kunsten van Zuyd Hogeschool betrokken bij het MCICM en het Artful Participation-project) en Leo Swinkels (faculteitsdirecteur) zijn blij met de benoeming van Peters: “Wij werken al jaren samen op het snijvlak van geëngageerd artistiek onderzoek enerzijds en academisch wetenschaps- en techniekonderzoek anderzijds. We zien er naar uit om van het MCICM een authentiek laboratorium voor muzikaal burgerschap te maken.”

Dynamische impuls

Met de aansluiting aan het MCICM versterkt de philharmonie zuidnederland haar positie als dynamische impulsgever voor het muziekleven in Nederland. Het orkest toont een continue drang naar innovatie en verbreding van het aanbod om nieuwe doelgroepen te bereiken en bestaande bezoekers te binden. Niet alleen in relatie tot concertbezoek, maar ook op het gebied van educatie en de relatie met het bedrijfsleven, de algehele economie en de wetenschap.

“Met de benoeming van Peter Peters is een goede keuze gemaakt. Ik feliciteer hem van harte en ben er meer dan van overtuigd dat hij het MCICM de komende jaren met succes zal leiden. Ik kijk dan ook erg uit naar onze samenwerking”, aldus intendant Stefan Rosu, die hiermee een van zijn initiatieven om klassieke muziek in de 21e eeuw door de ontwikkeling van nieuwe vormen ook van hernieuwde betekenis te laten zijn, werkelijkheid ziet worden.

MCICM:

https://www.maastrichtuniversity.nl/mcicm

 

<English>

Peter Peters appointed Professor of Innovation of Classical Music at Maastricht University

On September 1st 2018, Peter Peters will be officially appointed as Professor of Innovation of Classical Music at Maastricht University and will stand at the helm of the newly-founded Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM). Proposed and initiated by the director and intendant of the South Netherlands Philharmonic, Stefan Rosu, the MCICM is set to become an interdisciplinary research institute that will support revitalising developments in the classical music sector.

Research environment
Peters has been intimately involved with the creation of this new Centre. This initiative, the result of a collaboration between Maastricht University, Zuyd Hogeschool, and the South Netherlands Philharmonic, is financed by the three aforementioned organisations and has received further funding from the Province of Limburg and the Municipality of Maastricht. Both scientific research and practice will be carried out at the institute, making good use of the ample opportunity to study in in collaboration with the three participating organisations. Peters: “The South Netherlands Philharmonic plays much the same part in this collaboration as a university medical centre does in the context of medical research. By allowing the musicians and the artists of tomorrow to participate, you create a research environment by which all the involved parties will inevitably benefit.”

Peter Peters
Peters (Amsterdam, 1960) specialised in a combination of scientific and practice-based research in the arts. He studied sociology and philosophy at the Rijksuniversiteit Groningen after which he worked as a classical music journalist for, amongst others, NRC Handelsblad; he was also editor in chief of Mens en Melodie. In 2003, he completed his PhD at Maastricht University with a dissertation on travel in technological cultures. From 2007 to 2013, in addition to his position as a university lecturer at the Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) at Maastricht University, he was professor at the research centre of the Arts Faculty at Zuyd Hogeschool. His published works include Klankwerelden. De twintigste eeuw van Reinbert de Leeuw (Sound Worlds – The 20th Century of Reinbert de Leeuw) and, together with Maaike Meijer and Jac van den Bogaard, Rieu. Maestro zonder grenzen (Rieu. Maestro without Borders). Currently, Peters manages the NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) Smart Culture project Artful Participation. Doing Artistic Research with Symphonic Music Audiences.

Peters regards the MCICM as a chance to support the many innovative initiatives in the world of classical music: “This structural collaboration between scholars, practice-based artistic researchers, art students, and professionals as well as amateur musicians, all within the context of the very same problem context, is unique in the world”.

Musical citizenship
Ruth Benschop (involved with the MCICM as professor at the Arts Faculty at Zuyd Hogeschool and the Artful Participation-project) and Leo Swinkels (director of the faculty) are pleased with Peters’ appointment: “We have already worked together a lot in the past at the cross-section of engaged artistic research on the one hand and academic, scientific and technological research on the other. We are looking forward to make the MCICM an authentic laboratory for musical citizenship.”

Dynamic boost
By joining the efforts of the MCICM, the South Netherlands Philharmonic strengthens its position as a dynamic booster in the Dutch musical world. The orchestra showcases a continuous urge to innovate and broaden its programmes to attract new target audiences, as well as bind existing ones. It does this not only with regard to concert attendance, but also when it comes to education, the connection to the business world, the entire economy, and science.

“Congratulations to Peter Peters. A very good choice has been made and I am more than convinced that he will lead the MCICM to fulfil its mission successfully in the coming years. I am also very much looking forward to our co-operation,” says Stefan Rosu. With this development he now witnesses the realization of one of his many initiatives of preserving classical music in the 21st century by shaping it into new moulds and giving it new meaning.

MCICM:

https://www.maastrichtuniversity.nl/mcicm