Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

MERIAN welcomes its first PhD candidates: ANTYE GUENTHER and MARLIES VERMEULEN

Voor Nederlandse tekst: zie onder

MERIAN welcomes its first PhD candidates: ANTYE GUENTHER and MARLIES VERMEULEN

 The Maastricht Experimental Research in and through the Arts Network (MERIAN) has selected two PhD trajectories as part of the collaborative programme among the MERIAN strategic partners – Maastricht University, Zuyd University of Applied Sciences and the Jan van Eyck Academie.

Visual artist Antye Guenther will examine the biopolitics — the application and impact of political power on, as well as the socio-political implications – of neuroscientific imagery and neuroimaginaries. Specifically, she will focus on 3D brain data (re)construction and (re)rendering practices, exploring the various intricate and, sometimes, invisible ways, norms, hierarchies, biases, and (dominant) discourses that are installed in the underlying imaging software, technologies and practices. Guenther will investigate scientific 3D visualisation software and their visual outputs, using auto-ethnographic and participatory collaborative practices for artistic exploration and analysis. Find out more about her practice on www.aguenth.de.

Marlies Vermeulen’s background lies in architecture. She is co-founder of the artistic spatial research practice Dear Hunter (www.dearhunter.eu), and she also established the Institute of Cartopology (www.cartopology.institute) as part of her artistic PhD project. Vermeulen’s research questions the role of place in the everyday, where the role the everyday gets attributed to already existing spatial notation systems. Focusing on the search for knowledge that is not immediately written down or told, but hidden and embodied in the obviousness, her PhD project develops and addresses spatial notation systems to behave as research instruments to document and explore place in the everyday setting. The interplay between both and the tension field that each entail draw the field of cartopology, the overarching topic of this PhD research.

The two candidates will participate in the graduate schools, ateliers, research centres and teaching of the various partners.

MERIAN is a space for collaborative research in between making and thinking. PhD candidates engage in innovative styles of research, utilizing the powers and fragilities of artistic and scientific practices. Their research addresses urgent matters of societal concern apparent in the Meuse-Rhine Euregion. This collaboration between Maastricht University, Zuyd University of Applied Sciences and the Jan van Eyck Academie builds on existing expertise from the research, arts and higher education networks in Maastricht. The distinct Maastricht style of ‘research in and through the arts’ is problem-based, methodologically innovative, and focuses on interdisciplinary topics that can fruitfully be. MERIAN is a collaboration between:

For further information about MERIAN, please contact info@merianmaastricht.nl.

 

—–

 

MERIAN verwelkomt haar eerste promovendi: ANTYE GUENTHER en MARLIES VERMEULEN.

Het Maastricht Experimental Research in and through the Arts Network (MERIAN) heeft twee promovendi geselecteerd als onderdeel van het samenwerkingsprogramma tussen de strategische partners van MERIAN – Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en de Jan van Eyck Academie.

Beeldend kunstenaar Antye Guenther zal de biopolitiek bestuderen van neurowetenschappelijke beelden en neuroverbeelding – zowel de toepassing en effecten van politieke macht, als ook de sociale en politieke implicaties. Ze richt zich op praktijken van (re)constructie en (re)presentatie van 3D data van hersenen en exploreert de verschillende complexe en, soms, onzichtbare manieren, normen, hiërarchieën, aannames en (dominante) discoursen die in de onderliggende verbeeldingssoftware, technologieën en praktijken zijn ingebouwd. Guenther zal wetenschappelijke 3D software en hun visuele uitkomsten onderzoeken met behulp van auto-etnografische en participatieve, collaboratieve praktijken voor artistieke exploratie en analyse. Op www.aguenth.de is meer informatie over haar praktijk te vinden.

Marlies Vermeulen heeft een achtergrond als architecte. Ze is medeoprichter van Dear Hunter (www.dearhunter.eu), een praktijk voor artistiek ruimtelijk onderzoek, en ze heeft tevens het Institute of Cartopology (www.cartopology.institute) opgericht als onderdeel van haar promotietraject. Vermeulens onderzoek problematiseert de rol van plaats in het alledaagse leven. Wat we als alledaags beschouwen wordt echter vaak begrepen vanuit al bestaande ruimtelijke notatiesystemen. Vermeulen richt zich op kennis die niet onmiddellijk beschreven of verteld kan worden, maar die juist verborgen en belichaamd is in het voor de hand liggende. In haar promotieonderzoek ontwikkelt en adresseert ze ruimtelijke notatiesystemen zodat deze zich kunnen gaan gedragen als onderzoeksinstrumenten. Als onderzoeksinstrumenten kunnen zij plaats in het alledaagse leven documenteren en exploreren. De speelruimte en spanningsveld tussen beide tekent het domein van de cartopologie: het overkoepelende thema van dit promotietraject.

De twee promovendi zullen deelnemen aan de graduate schools, ateliers, onderzoekcentra en het onderwijs van de verschillende MERIAN partners.

MERIAN is een ruimte voor gezamenlijk onderzoek dat zich tussen maken en denken afspeelt. Promovendi ontwikkelen innovatieve onderzoeksstijlen waarbij ze de krachten en kwetsbaarheden van kunst en wetenschap met elkaar combineren. Hun onderzoek gaat in op maatschappelijke kwesties die relevant zijn in de Euregio Maas-Rijn. Deze samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en de Jan van Eyck Academie bouwt op bestaande expertise in de onderzoeks-, kunst- en hogeronderwijsnetwerken in Maastricht. De specifieke Maastrichtse stijl van ‘onderzoek in en door de kunsten’ is probleemgericht, methodologisch vernieuwend en gericht op interdisciplinaire thema’s die zinvol kunnen worden onderzocht met behulp van kunst en wetenschap.

 

MERIAN is een samenwerking tussen:

Voor meer informatie over MERIAN kunt u contact opnemen via info[at]merianmaastricht.nl.