Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Lectoraat AOK wijzigt naam in: lectoraat What Art Knows

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) wijzigt per 1 oktober haar naam in: lectoraat What Art Knows (Engels: research centre What Art Knows). De nieuwe naam verwijst naar de focus en expertise die het lectoraat de afgelopen jaren heeft opgebouwd: het ontwikkelen van artistiek onderzoek.

Artistiek onderzoek is een relatief nieuw vakgebied binnen de kunsten. Het ziet de kunstpraktijk als een vorm van kennisproductie. Net als wetenschap produceert kunst kennis – een andersoortige vorm van weten. Wat kunst precies weet, en hoe artistiek onderzoek in de praktijk van het kunstonderwijs kan worden ingebed, zijn de onderzoeksthema’s van het lectoraat de komende jaren. Lector Ruth Benschop: “De nieuwe naam verwijst naar het onderzoek wat we de komende jaren zullen doen binnen de kunstopleidingen van Zuyd Hogeschool: welke vormen en methoden van weten worden er gecultiveerd binnen de verschillende kunstdisciplines? Denk bijvoorbeeld aan kennis over de lichamelijkheid van de kunstenaar, of het weten dat verschillende vormen van tekenen oplevert. De nieuwe naam sluit daarmee ook beter aan bij ontwikkelingen in het onderwijs en in het werkveld van de hedendaagse kunstenaar.”

Het lectoraat What Art Knows – afgelopen jaar beoordeeld als excellent – is een centrum voor onderzoek aan de kunstopleidingen van Zuyd Hogeschool. Het onderzoek van het lectoraat – en de onlangs gelanceerde netwerkorganisatie voor PhDs in de kunsten MERIAN – richt zich op artistiek onderzoek en engagement in de kunsten. Het lectoraat staat zowel binnen Zuyd Hogeschool als onder de kunstlectoraten en onderzoeksinstellingen in Nederland bekend om haar eigen ‘Maastrichtse stijl’ van artistiek onderzoek.

Voor meer informatie: www.whatartknows.nl.

 

English

Research centre AOK changes name to: research centre What Art Knows

Research centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere (known as AOK) will change its name from October 1st to: research centre What Art Knows. The new name refers to the focus and expertise that the research centre has built up in recent years: developing artistic research.

Artistic research is a relatively new field within the arts. It sees art practice as a form of knowledge production. Like science, art produces knowledge—albeit a different kind of knowing. What exactly art knows, and how artistic research can be embedded in the practice of art education, are the research themes of the research centre in the coming years. Lecturer Ruth Benschop: “The new name refers to the research we will be doing in the coming years within art education at Zuyd University of Applied Sciences: which forms and methods of knowledge are cultivated within the various art disciplines? Think, for example, of knowledge about the embodiedness of the artist, or the knowledge that results from different forms of drawing. The new name is therefore also more in line with developments in education and in the practice of the contemporary artist.”

Research centre What Art Knows– assessed as excellent last year – is a centre for research at the various art departments of Zuyd University of Applied Sciences. The research of the centre – and the recently launched network organization for PhDs in the arts MERIAN – focuses on artistic research and engagement in the arts. The research centre is known for its own ‘Maastricht style’ of artistic research, both within Zuyd University of Applied Sciences and among the art education and research institutions in the Netherlands.

For more information: www.whatartknows.nl